You are here:

Home 理事会 泰國丘氏宗親總會第廿六屆理事名表
breaktextbreaktext

logo_k2

breaktext

泰國丘氏宗親總會第廿六屆理事名表
คณะกรรมการบริหารสมาคมสกุลคูสงเคราะห์สมัยที่ 26
The 26th Board of Directors of The Khoo Clan's Association1


นายอนันตชัย คุณานันทกุล
丘南強(คูหน่ำเคี้ยง)
Anantachai Kunanantakul

นายกสมาคม
理事長
PRESIDENT

2

นายธเนศ  คูวินิชกุล
丘本謙(คูปึงเคียม)
Tanace Kuvinichkul
รองนายกสมาคม

3

นายบัณฑูร คุณานพรัตน์
丘木欽(คูบักคิม)
Buntoon Kunanoparat
รองนายกสมาคม

4

นายวิชัย คุณาวิชยานนท์
丘克誠(คูเคียกเซ็ง)
Vichai Kunavicharyanont
รองนายกสมาคม

5

นายเติมตวง  คิ้วพอจิตร
丘丁旺(คูเต็งอ๋วง)
Toemtuang Chiuprojit
รองนายกสมาคม

6

นายไชยทัศน์ ธนเลิศวรานนท์
丘鍚才(คูเซียะใช้)
Chaitat Tanalertvarranon

รองนายกสมาคม

7

นายสุพล  วัธนเวคิน
丘吉爾(คูเก๊กยื้อ)
Supol Wattanavekin
รองนายกสมาคม

8

นายกำพล วงศ์ตรีเนตรกุล
丘之炮(คูจือเผ่า)
KamponWongtreenatrkoon
รองนายกสมาคม

9

นายจอกวาง แซ่คู
丘書光(คูจือกวง)
Jorguang Saekoo
รองนายกสมาคม

10

นายวิศิษฐ์  เจริญกิจชัยการ
丘國文(คูก๊กบุ้ง)
Visit Charoenkitchaikan
รองนายกสมาคม

11

นายสุรยศ กีรติชีวนันท์
丘炳勳(คูเป้งฮึง)
Surayos Keratichewanun
รองนายกสมาคม


12

นายสุนทร  คูห์รัตนพิศาล
丘美聯(คูมุยเลี้ยง)
Soontorn Kooratanapisan
รองนายกสมาคม

13

นายวิชัย สุรบัณฑิตกุล
丘萬緒(คูบ่วงซู)
Vichai Surabunditkul
รองนายกสมาคม

14

นายสนิท ทัศนะสุวณิชย์
丘劍鋒(คูเกียมฮง)
Sanit Tasanasuwanich
รองนายกสมาคม

15

นายซำถ่าน  ยิ่งผลพิบูล
丘振南(คูจิ้นหน่ำ)
Sumtan Yingponpiboon
รองนายกสมาคม

16

นายอภิชาติ คุณจิรนาถ
丘友明(คูอิ้วเม้ง)
Apichat Kunajiranat
รองนายกสมาคม


17

นายพรศักดิ์ คุ้มชัยสกุล
丘木池(คูบักตี้)
Pornsak Khumchaiskul
รองนายกสมาคม
18

นายสมชาย  คูหะวัฒนา
丘木林(คูบักลิ้ม)
Somchai Koohawattana
รองนายกสมาคม

19

นายสุธี สุวิชากรพงศ์
丘寶福(คูปอฮก)
Sutee Suvichakornpong
รองนายกสมาคม

20

นายทศพร  หวังธรรมสถิต
丘金發(คูกิมฮวก)
Thotsaporn Wangthamsathit
รองนายกสมาคม

21

นายจือเจียก แซ่คิ้ว
丘子質(คูจือเจียก)
Juejieg Saekoo
เลขาธิการฝ่ายจีน


22

นายชาตรี มหาทรัพย์ไพบูลย์
丘金源(คูกิมง้วน)
Chatree Mahasappaibul
รองเลขาธิการฝ่ายจีน

23

นายก่อกิจ  ชีวพันธุศรี
丘 (คูแกเกี๊ยก)
Korkit Chivapunsri
รองเลขาธิการฝ่ายจีน

24

นายนิพนธ์ คิ้วดาวเรือง
丘崇和(คูช่งฮัว)
Nipont Kiudawruengi
เลขาธิการฝ่ายไทย

25

นายสามารถ ศรีศักดิ์วรากุล
丘國鑫(คูก๊กฮิม)
Samart Srisakvarakul
รองเลขาธิการฝ่ายไทย

26

นายวันชัย  ขำรักตระกูล
丘木才(คูบักใช้)
Wanchai Khumraktrakul
รองเลขาธิการฝ่ายไทย


27

นายชัย บูรณะเศรษฐพันธ์
丘華强(คูฮัวเคี้ยง)
Chai Booranasettapan
รองเหรัญญิก

28

นายธีรบูลย์  คุณาดิเรกวงศ์
丘思源(คูซือง้วง)
Theeraboon Khunadirekwong
รองเหรัญญิก

29

นายประสัน ชีวชื่น
丘義漢(คูหงี่ฮัง)
Prasan Cheevachurn
ผู้ตรวจสอบบัญชี

30

นายสันติ  คูณอเนกสิน
丘茂林(คูโบ้วลิ้ม)
Santi Kunaneksin
รองผู้ตรวจสอบบัญชี

31

นายสมพงษ์ วิไลเมธานันท์
丘德興(คูเต็กเฮง)
Sompong Wilaimethanun
รองผู้ตรวจสอบบัญชี


32

นายชิด คุณจิรนาถ
丘友和(คูอิ้วฮัว)
Chit Kuljiranard
ปฏิคม

33

นายอิ้วเช็ง แซ่คู
丘友清(คูอิ้วเช็ง)
Eueseng Saekoo
ปฏิคม

34

นายสันต์ รุจิขจร
丘東訕(คูตังสันต์)
Sant Ruchikachorn
ปฏิคม

35

นายสมพงษ์ ชัยถิรสกุล
丘俊荣(คูจุงย้ง)
Sompong Chaithirasakul
ปฏิคม

36

นายบรรจง  เครือโชติกุล
丘挽宗(คูบันจง)
Banjong Kuarchottikul
ปฏิคม


37

นายวรชัย  ชีวชื่น
丘元章(คูกวงเจียง)
Worrachai Cheevachuern
กรรมการบริหาร

38

นายเอี่ยมอาจ คูศิวิไลส์
丘炎發(คูเอียมฮวด)
Iamart Koosivilai
กรรมการบริหาร

39

นายสมชัย ครูจิรนุวัฒน์
丘欽和(คูคิมฮัว)
Somchai Kloojiranuwat
กรรมการบริหาร

40

นายชาญชัย  วงศ์คุณานันต์
丘秀成(คูซิวเซียง)
Charnchai Wongkunanun
กรรมการบริหาร

41

นายธนเดช  อรรถสกุลชัย
丘鎮偉(คูเต็งอุ้ย)
Thanadej Arttasakulchai
กรรมการบริหาร


42

นายสิทธิชัย คงเกรียงไกร
丘萬財(คูบ่วงใช)
Sittichai Kongkriengkrai
กรรมการบริหาร

43

นายประธีป สถาปนฤทธิ์
丘世威(คูสี่อุย)
Prateap Satahpanarit
กรรมการบริหาร

44

นายธนิต คิวพัฒนกิจ
丘永興(คูหยงเฮง)
Thanid Kiwpattanakij
กรรมการบริหาร

45

นายจัฐยะพันธุ์  บรรจงวุฒิ
丘強導(คูเคี่ยงเต๋า)
Jadyapan Banjongwud
กรรมการบริหาร

46

นายวิโรจน์  รมณีย์กชกร
丘鎮波(คูติ่งปอ)
Viroj Rommaneekodchakorn
กรรมการ


47

นายสุชาติ คูหารัตนไชย
丘建璇(คูเกี๋ยงซ้วง)
Suchat Kuharattanachai
กรรมการ

48

นายลีหมิน  คูณสิริไพบูลย์
丘利民(คูลีหมิน)
Leemin Koonsiripaibul
กรรมการ

49

นายอนันต์ คุณพาณิชย์โชค
丘舂貴(คูชุงกุ่ย)
Anun Kunpanitchok
กรรมการ

50

นายยุทธพงศ์  ยิ่งผลพิบูล
丘三江(คูซำกัง)
Yootthapong Yingphonphiboon
กรรมการ

51

นายอภิชาติ ทัศนะสุวณิชย์
丘自展(คูจื๋อเตียง)
Apichad Tassanasuwanid
กรรมการ


52

นายประวัติ  ชลคงคา
丘必達(คูปึกตัก)
Prawad Chonkongka
กรรมการ

53

นายปารเมษฐ์ ธนเลิศวรานนท์
丘建源(คูเกี้ยงง้วน)
Parameth Tanalertvaranon
กรรมการ

54

นายไฮ่หยาง แซ่คู
丘海洋(คูไฮ่หยาง)
Haiyang Saekoo
กรรมการ 
Online Streaming League of God 2016 Online Streaming League of God League of God
How to Start a Healthy Life 2017 Start a Healthy Life How to Start a Healthy Life