You are here:

Home เกี่ยวกับสมาคม หลักเกณฑ์สวัสดิการของสมาชิก

h_3


รายละเอียดหลักเกณฑ์สวัสดิการของสมาชิก

 1. รายละเอียดหลักเกณฑ์นี้ ให้มีชื่อว่า “รายละเอียดหลักเกณฑ์สวัสดิการสมาชิกของสมาคมสกุลคูสงเคราะห์”
 2. รายละเอียดหลักเกณฑ์นี้ ได้ตราขึ้นตามระเบียบ ข้อ 17 หมวด 10 ของข้อบังคับสมาคม
 3. สมาชิกของสมาคม ต้องจ่ายค่าสวัสดิการปีละ 30 บาท
 4. สมาชิกใหม่ไม่ว่าจะเข้าเดือนไหนก็ตาม ต้องเสียค่าสวัสดิการประจำปีนั้นทั้งหมด
 5. ผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อ 3 ของรายละเอียดหลักเกณฑ์นี้ ก็จะได้รับสิทธิดังต่อไปนี้
  5.1. สมาชิกที่ยากจนเป็นไข้ไม่มีเงินรักษา หรือประสบภัยที่คาดไม่ถึงจะขอความช่วยเหลือจากสมาคมได้
  5.2. ถ้าสมาชิกประสบอัคคีภัย ให้แจ้งต่อสมาคม ทางสมาคมจะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือ (1) สมาชิกครอบครัวละ 1,000 บาท (2) ผู้ที่เป็นสกุลเดียวกันครอบครัวละ 400 บาท
  5.3. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ไม่ว่าจนหรือมี สมาคมจะให้เงินทำศพเป็นเงิน 1,200 บาททุกคน
  5.4. ถ้าครอบครัวของสมาชิกมีพิธีมงคลสมรส หรือทำฌาปนกิจให้แจ้งต่อสมาคม ทางสมาคมจะให้สิ่งของเป็นที่ระลึกหรือให้เงินค่าทำศพ ถ้าหากต้องการจะให้สมาคมส่งคนไปช่วยเหลือก็ให้มีหนังสือร้องขอ ทางสมาคมจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือ
  5.5. บุตรของสมาชิกมีสิทธิที่จะถูกรับเข้าเรียนในโรงเรียนของสมาคมก่อน
  5.6. ถ้าสมาชิกถึงแก่กรรม จะฝังในสุสานของสมาคมได้ตามระเบียบของสมาคม
  5.7. ถ้าสมาชิกเจ็บป่วยเป็นไข้ ให้ส่งรักษาในโรงพยาบาลของสมาคม
 6. ตามระเบียบข้อ จ, ฉ, ช ในข้อ 5 ผู้ที่เป็นสมาชิกจะได้รับส่วนลดเป็นพิเศษ
 7. สมาชิกจะได้รับสิทธิสวัสดิการตามระเบียบข้อ 5 ของรายละเอียดหลักเกณฑ์นี้ไม่ได้ ถ้าหากมีดังต่อไปนี้
  7.1. ได้สูญเสียซึ่งสมาชิกภาพ
  7.2. ไม่ได้ชำระค่าสวัสดิการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 8. ถ้าสมาชิกขาดส่งเงินค่าบำรุง และค่าสวัสดิการ เพราะประสบโรคภัยไข้เจ็บ หรือยากจนให้แจ้งเหตุความจริงต่อคณะกรรมการบริหาร และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารแล้ว ให้ยกเว้นจากข้อบังคับในข้อ 7 ของรายละเอียดหลักเกณฑ์สวัสดิการนี้ไป
 9. ถ้าหากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสม คณะกรรมการบริหารย่อมกระทำได้
 10. รายละเอียดหลักเกณฑ์นี้ ให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการได้ลงมติให้ใช้ได้

หมายเหตุ

 1. คณะกรรมการหรืออดีตคณะกรรมการ และสมาชิก ถ้ามีงานมงคลหรืองานศพ และได้รับบัตรเชิญ ให้ทุกคนจัดการเรื่องของขวัญกันเองโดยไม่เกี่ยวกับทางสมาคม
 2. คณะกรรมการหรืออดีตคณะกรรมการ ถ้าได้รับเหรียญพระราชทาน หรือได้รับเกียรติให้เป็นประธานหรือรองประธาน และคณะกรรมการของสมาคมอื่นๆ จะได้รับการประกาศเกียรติคุณในหนังสือโดยในนามของสมาคม (1/4 ของหนังสือพิมพ์)


a_line
 
Online Streaming League of God 2016 Online Streaming League of God League of God
How to Start a Healthy Life 2017 Start a Healthy Life How to Start a Healthy Life